კომპანიას აქვს შესაძლებლობა განავითაროს შენდეგი პროდუქტები:

ოქსიტეკი - (TriManganese TetraOxide - Mn3O4);

მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატი - (MnSO4.H2O);

მანგანუმის კარბონატი – MnCO3;

მანგანუმის ნიტრატის - (Mn(NO3)2 ) შენაზავი